Sociale overwegingen

Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren rekening houden met sociale overwegingen in overheidsopdrachten. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende verwijzingen. Voor aankopers is het echter wel belangrijk om hiermee op een gepaste manier rekening te houden. De overwegingen kunnen namelijk, afhankelijk van hun aard, pas tijdens bepaalde fases van de aanbestedingsprocedure worden meegewogen.

 

De federale omzendbrief van 16 mei 2014 bepaalt 10 sociale domeinen:

 

1) het respecteren van de nationale, Europese en internationale sociale wetgeving, (met name op het vlak van het toegangsrecht, de uitsluitingsgronden en de uitvoeringsvoorwaarden);

2) het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en culturele diversiteit, (met name in het kader van de kwalitatieve selectie, de technische specificaties, de gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden);

3) het bepalen van technische eisen die een (betere) toegankelijkheid voor mensen met een handicap toelaten, (met name in het kader van de technische specificaties, de gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden);

4) het inschakelen van minder gekwalificeerde doelgroepen en werklozen (kansengroepen), ... (met name in het kader van het toegangsrecht (reserveren van de opdracht) en de uitvoeringsvoorwaarden);

5) het respecteren van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en van de mensenrechten (fatsoenlijke arbeidsomstandigheden), (met name in het kader van het toegangsrecht (uitsluitingsgronden) en de uitvoeringsvoorwaarden);

6) het rekening houden met aanvaardbare lonen (IAO-conventie nr. 94) bij de gunning van de opdracht, (met name in het kader van de toepassing van het gunningscriterium “prijs” en het abnormale prijzenonderzoek);

7) het rekening houden met duurzame handelspraktijken (inzonderheid in het kader van de gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden) en eerlijke handelspraktijken (inzonderheid in het kader van het toegangsrecht, de uitsluitingsgronden en de uitvoeringsvoorwaarden);

8) het rekening houden met de sociale gevolgen van productieprocessen in de hele levenscyclus van een product of een dienst, (met name in het kader van de technische specificaties, de gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden);

9) het treffen van de nodige maatregelen om de deelname van beschutte werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen aan te moedigen, (met name in het kader van het toegangsrecht (reserveren van de opdracht) en de mogelijkheid om de opdracht te verdelen in percelen);

10) het zorgen voor voldoende opleiding, veiligheidsinstructies, ... voor het personeel (in het kader van de technische specificaties, de gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden).

 

In de literatuurlijst vindt u meer juridische informatie over het gebruik van sociale overwegingen in overheidsopdrachten