Milieuoverwegingen

De aandacht voor milieuoverwegingen heeft inmiddels een plaats in de Belgische overheidsopdrachten. Voor het jaar 2015 vermeldt het Publicatieblad van Belgische Aankondigingen (via E-Notification) 628 verwijzingen naar de woorden ‘ecologisch’, ‘écologique’, ‘milieu’, ‘environnement’ in de beschrijvingen van de opdrachten.

In de omzendbrief van 16 mei 2014 worden minimum 8 overwegingen beschreven die relevant kunnen zijn voor het verminderen van de milieugevolgen bij leveringen, diensten en werken van overheidsopdrachten. Deze overwegingen hoeven niet noodzakelijk negatief te zijn. Afhankelijk van de formulering in de bestekken kunnen ook kansen geboden worden ter verbetering van het milieu of de ecologische toestand.

De 8 overwegingen die in overweging genomen kunnen worden zijn:

de luchtkwaliteit (uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen)

de aanwezigheid van toxische stoffen

de waterkwaliteit of het waterverbruik

de kwaliteit van de bodem

geur-, licht of geluidshinder

biodiversiteit

ruimtegebruik

mobiliteit

De lijst hoeft niet restrictief te zijn. Afhankelijk van de aard van de producten, diensten en werken kunnen bijkomende overwegingen in acht genomen worden.

 

Milieuoverwegingen in overheidsopdrachten

Sinds het verschijnen van een eerste federale omzendbrief rond duurzame aankopen in 2005 wordt er op Belgisch niveau gezocht naar eisen / criteria voor een milieuvriendelijke formulering van producten, diensten en werken in overheidsopdrachten. Bij de bepaling van de groene eisen door verschillende Belgische overheidsdiensten wordt bijna altijd afstemming gezocht met de ontwikkeling van groene criteria door de Europese Commissie. De relevante website van de Europese Commissie kunt u raadplegen op de GPP Toolkit. Ook wordt meestal beroep gedaan op achterliggende criteria van (ecologische) keurmerken die gebruikt kunnen worden in overheidsopdrachten op basis van de voorwaarden in art. 43 van de richtlijn overheidsopdrachten 2014/24/EU.   Daarnaast worden de criteria meestal overlegd met de Belgische stakeholders (sectorvertegenwoordigers, NGO’s, aankopers enz.).  

Voor de bepaling van Belgisch relevante groene criteria, werden de afgelopen jaren initiatieven genomen door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de dienst Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De resultaten van al deze werkzaamheden werden gebundeld in de fiches die u terugvindt onder de verschillende verwijzingen naar producten en diensten van deze gids. De fiches geven uitdrukkelijk weer in hoeverre de criteria werden overlegd met de Belgische sectoren.