Strijd tegen sociale dumping

Het belang van de overheid om samen te werken met betrouwbare partners die de wettelijke sociale verplichtingen respecteren wordt verduidelijkt in art. 7 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 JUNI 2016.

“De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage II vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht.”

Aankopende organisaties moeten dus in de eerste plaats nagaan of de inschrijvers zich niet in een geval van uitsluiting van de opdracht bevinden door het niet naleven van bijvoorbeeld de verplichtingen van de sociale wetgeving.

In de Europese Unie geldt het principe van vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Het vrije verkeer heeft onbetwistbaar tal van voordelen. De keerzijde aan dit principe is echter dat er misbruik van gemaakt kan worden waardoor Belgische werknemers, (kleine) zelfstandigen en bonafide ondernemers uit de markt worden geprijsd. In veel gevallen worden gedetacheerde werknemers zwaar onderbetaald, moeten ze tot 60 uur per week werken en worden ze tewerkgesteld in soms mensonterende werkomstandigheden. Met andere woorden, bij sociale dumping wordt de sociale (Europese) wetgeving niet gerespecteerd en worden werknemers uitgebuit als ‘goedkope arbeidskrachten’ om de winstmarges van bedrijven te vergroten. Sociale dumping verwijst dan naar een vorm van ‘moderne slavernij’. Enkele gevoelige sectoren betreffen de bouwsector, wegenbouw en de landbouw.

Problemen i.v.m. sociale dumping worden opgevolgd door de Sociale Inlichtingen – en Opsporingsdienst .

Op de website van deze dienst wordt er ook doorverwezen naar het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Je kan hier als burger, onderneming of professionele partner terecht in het geval dat er vermoedens zijn van sociale fraude.

 

Meer informatie

Om de publieke aankopers te ondersteunen, hebben zowel de federale, de Vlaamse Overheid als de Waalse Overheid gidsen met praktische richtlijnen opgesteld om de strijd tegen de sociale dumping aan te gaan via overheidsopdrachten.

De gids van de federale overheid wordt gekoppeld aan een charter dat verbintenisvoorstellen bevat voor de aanbestedende overheden. 

De Vlaamse gids biedt naast een overzicht van de maatregelen ook een aantal clausules, die verband houden met de mogelijke maatregelen (controles, verplichtingen, etc.) die je kan opnemen in de aankoopprojecten. 

Ook de Waalse Overheid biedt praktische instrumenten aan met het oog op eerlijke mededinging en de strijd tegen sociale dumping. 

Brochure van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.