Federale regelgeving

De volgende omzendbrieven betreffen de instructies waarmee alle federale overheidsdiensten rekening moeten houden bij de opmaak van hun bestekken:

 

Algemeen beleidskader:
- Omzendbrief van 16 mei 2014 (PDF) - Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties (Belgisch Staatsblad, 21 mei 2014, blz. 40529 - 40553)

- Evaluatie m.b.t. ondersteuning voor aankopers: Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (2023)

- Evaluatie m.b.t. het federaal aankoopbeleid: Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (2018)

- Monitoring duurzame aankopen: rapport 2017 (België)

 

Energie-efficiëntie:

- Koninklijk besluit van 13 juli 2014 (PDF) betreffende de energie-efficiëntieeisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen (Belgisch Staatsblad, 18 juli 2014, blz. 54390 - 54393)

-Voorbeeld fiche voor elektrische toestellen (word, PDF)

- Inmiddels kan ook reeds verwezen worden naar RICHTLIJN (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie. In het bijzonder van belang voor aankopers zijn art. 7 en bijlage IV.

 

Duurzaam hout:

- Omzendbrief P&O/DD/2 (18 november 2005) (PDF) betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout (Belgisch Staatsblad, 9 februari 2006).

 

Voertuigen:

- Nationaal niveau : Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (PDF)

- Federaal niveau: Omzendbrief 307septies. - Verwerving (aankoop, huurkoop, huur en lease) van schone (emissie loze) voertuigen die ingeschreven zijn in België

 

 

Schoonmaakmiddelen:

Lees meer over het sectorakkoord schoonmaakmiddelen

Lees verder >>