Events

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

11/05/2017 - 08:30 to 14:00

Ethische verantwoordelijkheid (2015)

Verschillende steden en landelijke bestuursniveaus in Europa zijn gestart met pilootprojecten rond de controle op naleving van duurzame aspecten en in het bijzonder Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-conventies en mensenrechtenclausules in de publieke overheidsopdrachten. Vooral voor productgroepen als de aankoop van kleding/textiel, maar ook in de sectoren harden vloeren en ICT apparatuur gebeurt de productie in sommige landen onder mensonwaardige omstandigheden.

Vele aanbestedende diensten proberen de problematiek op te vangen door de ondertekening van een verklaring op eer, toegevoegd aan de offertes, te controleren. De ervaring leert inmiddels dat aanbestedende overheden hiermee amper een zicht krijgen op de werkelijke arbeidsomstandigheden in de productieketen. Daarom onderzoeken verschillende besturen hoe ze verder kunnen gaan dan zulke verklaringen op eer. Ze zullen bekijken hoe duurzame aspecten, en in het bijzonder IAO en mensenrechtenclausules, in een concrete keten worden gerespecteerd door de opdrachtnemers van publieke overheidsopdrachten.

 

                Pilootproject 1:

Het Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling (FIDO) zal de (federale) aankopers en haar opdrachtnemers aanmoedigen een beter zicht te krijgen op hun toeleveringsketen op gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het FIDO heeft daartoe een onafhankelijk bureau aangesteld voor het laten uitvoeren van een 20-tal risico-analyses bij leveranciers op gebied van duurzame ontwikkeling. De analyses gebeuren in het kader van de uitvoering van de opdrachten. Opdrachtnemers zullen geverifieerd worden op de naleving van hun verantwoordelijkheid inzake naleving op IAO-conventies en mensenrechten en andere duurzame aspecten, dit binnen hun eigen keten en binnen die van hun leveranciers. Het FIDO focust hierbij in de eerste plaats op overheidsopdrachten met relatief grote budgetramingen, op lange duur contracten en opdrachten m.b.t. gevoelige sectoren (kleding, ICT, harde vloeren). Specifieke informatie m.b.t. een concrete overheidsopdracht blijft vertrouwelijk tussen het FIDO, aanbestedende overheid en de opdrachtnemer. Het project heeft een maximale duur van 3 jaren en zal afgewerkt worden met een publiek toegankelijk eindrapport met aanbevelingen voor aankopers.

Meer info: Jo.Versteven@fido.fed.be

 

            Pilootproject 2:

Het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie heeft in samenwerking met een stuurgroep een engagementsverklaring uitgewerkt. Deze verklaring omschrijft op welke wijze aankopers kunnen verwijzen naar IAO-Conventies en mensenrechten en de controle hier op. Het instrument voorziet in een vragenlijst en een beoordelingslijst die toegevoegd wordt aan het bestek en die de aanbestedende overheid toelaat om een eerste inschatting te geven van de risico’s op het schenden van IAO-conventies en mensenrechten. Indien het risico hoog wordt ingeschat, kunnen audits ter plaatse worden uitgevoerd. Het project voorziet de doorlichting van verschillende grotere overheidsopdrachten.

Meer info: Gert.Vaneeckhout@wse.vlaanderen.be

 

              Pilootproject 3:

In samenwerking met de Stad Gent wil de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) een analyse laten uitvoeren van de overheidsaankopen in het segment werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het project heeft het marktonderzoek van duurzame werkkledij en de begeleiding van een pilootproject bij bestekopmaak op het oog. Duurzaamheid focust hier op de beschikbaarheid van milieuvriendelijk katoen en de naleving van de IAO-conventies tijdens het productieproces. De looptijd betreft 1 jaar.

Meer info: Leen.Vandermeeren@vvsg.be